Menu

Kutak za mlade - broj 79

Tema Kutak za mladeČitanje 8 minuta
Kako će postupiti onaj ko zatekne imama na džuma-namazu na zadnjoj sedždi ili tešehudu?; U kojim je situacijama zabranjeno odgađati trudnoću?; Odabir lijepog imena; Dova prilikom ženidbe; Tjelesni i fizički odgoj; Upoznati supruga

Kako će postupiti onaj ko zatekne imama na džuma-namazu na zadnjoj sedždi ili tešehudu?

Ako čovjek zatekne imama na džuma-namazu na sedždi ili tešehudu, klanjat će podne-namaz, a ne džuma-namaz, jer se smatra da je čovjek prispio na namaz ako stigne na najmanje jedan rekat, shodno riječima Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko prispije na jedan rekat namaza, taj je prispio na namaz”; “Ko prispije na prvi rekat džuma-namaza, neka klanja i drugi rekat, i njegov će namaz biti potpun.” Iz ovih hadisa zaključuje se da onaj koji ne prispije ni na jedan rekat, propustio je džuma-namaz i tada će klanjati podne-namaz. (Šejh Ibn Baz, rahmetullahi alejhi)


Dakle, onaj ko ne prispije na prvi rekat džuma-namaza, propusti je džumu i tada će klanjati četiri rekata podne-namaza. Ako bi pristupio džematu koji klanja džuma-namaz, dakle, nakon rukūa na drugom rekatu, pristupit će s nijetom podne-namaza. Ako bi pristupio s nijetom džuma-namaza, njegov namaz ne bi bio ispravan i bio bi dužan da ponovi podne-namaz. (Šejh Ibn Džibrin)

U kojim je situacijama zabranjeno odgađati trudnoću?

Odlaganje trudnoće i korištenje kontracepcijskih sredstava koja sprečavaju začeće iz šerijatski opravdanih razloga u osnovi je dozvoljeno.

šejh Ibn Usejmin, rahimehullah, rekao je: “Odlaganje i sprečavanje trudnoće u osnovi je dozvoljeno, jer su i ashabi, radijallahu anhum, u vrijeme Allahovog Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, to radili, i nisu prestajali to raditi (u periodu objave). Ali, to je suprotno onome što je prioritetnije, a to je da je povećanje potomstva pohvalno.” (Fetava Nuru ala Derb lil-Usejmin, 2/22)

Šejh Ibn Baz, rahimehullah, također je u svojim fetvama dozvoljavao korištenje sredstava kojima se privremeno sprečava začeće, i to u situacijama kada je to zdravstveno preporučljivo za roditelje ili kada je to potrebno uraditi da bi se djeca koja su već rođena uspješno i ispravno islamski odgojila. (Fetava Nuru ala Derb lil Bin Baz, 21/394)

Međutim, danas se za korištenje kontracepcijskih sredstava često navode šerijatski neopravdani razlozi, tako da u tom slučaju korištenje tih sredstava nije dozvoljeno. Navest ćemo ovdje nekoliko takvih situacija.

● Nije dozvoljeno odlagati trudnoću niti sprečavati začeće na bilo koji način iz bojaznosti od siromaštva. Ovo se direktno kosi sa šestim temeljem islamskog vjerovanja u Allahovo određenje i sudbinu.

● Ako je korištenje tih sredstava želja samo jednog roditelja, a drugi roditelj to ne odobrava, onda roditelj koji ne želi potomstvo u datom trenutku čini haram, ukoliko bez opravdanih zdravstvenih razloga sprečava svog bračnog partnera u blagodati potomstva.

● Ukoliko je izbjegavanje trudnoće i povećanje potomstva uzrokovano praćenjem nemuslimanske kulture i običaja u pogledu broja djece (što je slučaj sa zapadnoevropskim zemljama, naprimjer), onda korištenje kontracepcijskih sredstava u tim situacijama nije nikako šerijatski dozvoljeno.

● Također, nije dozvoljeno koristiti sredstva za sprečavanje začeća koja nanose trajne štetne posljedice zdravlju ili trajno sprečavaju začeće.

(Izvor: islamqa.info; Munedžid, fetva br. 231777)

Odabir lijepog imena

Musliman je dužan da za svoje dijete odabere najbolje i najljepše ime, jer je na to nas je podsticao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavještavajući nas o najdražim imenima Allahu: “Allahu su najdraža imena: Abdullah i Abdurrahman” (Muslim). Kurtubi, rahmetullahi alejhi, rekao je: “Ovim imenima pridružuju se sva imena slična njima, kao što su: Abdulkerim, Abdulmelik, Abdussamed i ostala. Ovo su najdraža imena Allahu, subhanehu ve teala, jer sadrže jedno od Allahovih svojstava, a istovremeno ukazuju na to da čovjek robuje Allahu” (Fethul-Bari). Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Nazivajte svoju djecu po poslanicima, a Allahu su najdraža imena Abdullah i Abdurrahman, najistinitija imena su Haris i Hamam” (Ebu Davud, hadis je sahih). Hafiz Ibn Hadžer, rahimehullah, rekao je: “Haris (koji sije) je osoba u sijanju i žetvi, dunjalučkoj ili ahiretskoj, a Hamam (onaj koji je ambiciozan) je čovjek koji se neprestano brine za nečim.” (Fethul-Bari)

Dova prilikom ženidbe

Proučiti dovu prilikom ulaska kod mlade sunnet je Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je pao u zaborav zbog naše nehajnosti i nemarnosti prema prakticiranju sunneta. Uzvišeni Allah kaže: “I oni koji govore: ‘Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!’” (El-Furkan, 74). Prenosi se od Abdullaha b. Amra b. el-Asa, radijallahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada se neko od vas oženi ili kupi slugu, neka kaže: ‘Allahu moj, molim Te da mi u njoj podariš dobro i da ono čemu je ona po naravi sklona bude dobro. I utječem Ti se od njenog zla i zla onoga čemu je po prirodi sklona.’” (Ebu Davud; Albani ga je ocijenio dobrim)

Pored dove za ženidbu, lijepo je da muž i žena znaju dovu koja se uči prije intimnog odnosa. Prenosi se od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada bi neko od vas, kada priđe svojoj ženi, rekao: ‘Bismillah, Allahu moj, udalji nas od šejtana i udalji šejtana od onoga čime si nas opskrbio’, pa im se začne dijete, nikada mu šejtan ne bi mogao nauditi.” (Buhari)

Tjelesni i fizički odgoj

Jedna od temeljnih vrijednosti čovjekovog života jeste zdravlje. Zdravlje predstavlja osnovu i opći uvjet života. Tjelesni odgoj ima glavni cilj da sačuva zdravlje. Odgojni ideal kojem se teži od postanka čovjeka ima potrebu svestranog i harmonijskog razvoja ličnosti.

Tijelo nas pomaže na našem putu prema Allahu, subhanehu ve teala. Ukoliko ga počastimo i činimo mu dobro, i ono će nas pomoći, a ukoliko ga zanemarimo, bojati se da nećemo uspješno preći svoj životni put. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Zaista i tvoje tijelo ima pravo kod tebe” (Buhari i Muslim). Nema nikakve zapreke da se dijete uključi u sportske aktivnosti koji će ojačati njegovo tijelo, a sa njim i njegovu dušu. Prenosi se da je Omer, radijallahu anhu, rekao: “Podučite vašu djecu plivanju, gađanju i jahanju konja.” Tako, ukoliko bi čovjek svoje dijete podučio streljaštvu ili nekim drugim sportskim diciplinama, kao što su karate ili ostale borilačke vještine, ili vožnja auta i bicikla, zaista bi uradio veliko dobro. 

Upoznati supruga

Obaveza svake žene je da upozna svog supruga, da zna ono što on voli i da postupa u skladu s tim, i da zna ono što on ne voli i da se toga kloni, osim ukoliko u njenom udovoljavanju mužu nema nepokornosti Uzvišenom Allahu. U tom slučaju nema pokornosti stvorenju u nepokornosti Stvoritelju. Upoznavanje supruga i njegove ćudi počinje od prvih dana bračnog života, kako bi se spriječile moguće međusobne nesuglasice. Najljepši primjer za to jeste priča kadije Šurejha, rahimehullah, kad je njegova supruga Zejneb u njihovoj prvoj bračnoj noći pitala o onome što on voli, pa da mu u tome udovolji i o onome što mu je mrsko pa da se i ona udalji od toga. Ona se nakon toga cijeli njihov zajednički život pridržavala njegovih riječi od te prve noći i nije čudo što je kadija Šurejh rekao: “Proveo sam sa svojom Zejneb dvadeset godina i nikada se nisam na nju naljutio!” Subhanallah, zar ima išta ljepše od toga da tako protekne jedan bračni život i da muž svoju suprugu sačuva u najljepšem sjećanju!