Menu

Kuće u Džennetu

Pripremio Nazif Subašić
Tema Da'vaČitanje 10 minuta

Od Ebu Umame el-Bahilija, Allah bio zadovoljan njime, prenosi se da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Ja garantujem kuću na periferiji Dženneta onome ko ostavi raspravu, pa makar bio u pravu, kuću u sredini Dženneta onome ko ostavi laž pa makar i u šali, i kuću u najvišem dijelu Dženneta onome ko uljepša svoj ahlak.“ (Bilježi Ebu Davud, Albani kaže da je dobar u knjizi “Sahihul Džami“) Dakle najiskreniji, Poslanik, alejhis-selam, daje obećanje i garantuje prvi stepen Dženneta onome ko ostavi raspravu, makar istina bila na njegovoj strani, jer svađa i rasprava vode ka sukobu i cijepanju. Poslanik obećava kuću u sredini Dženneta onome ko ostavi laž u svakoj prilici, pa čak i u šali, i kuću u najvišem dijelu Dženneta onome ko ima lijep ahlak.


Allahu pripada zahvala na blagodati islama, a salavat i selam neka je na prvaka svih ljudi. O ti koji tražiš mirno mjesto, možeš ga pronaći na ovom svijetu i osjetiti radost kada to postigneš, ali moraš potrošiti mnoštvo imetka kako bi to ostvario. Kada to uspiješ ostvariti, eh tada će, nažalost, doći ono što uništava užitke i razdvaja mnoge skupine – smrt, i ti ćeš napustiti svoje dunjalučko mjesto smiraja! Kratkotrajno će biti tvoje uživanje u dunjalučkoj kući. Međutim, kuća u Džennetu od tebe ne traži imetak i mnogo djela, a to je kuća u kojoj ćeš živjeti vječno i zauvijek, u stalnim blagodatima, vječno sretan, dovoljno ti je to da je Vladar upotpunio njenu izgradnju, pa hajde da pokušamo da se natječemo za neku od džennetskih kuća i da zadobijemo osobine njenih stanovnika.

Lijepo ponašanje

Od Ebu Umame el-Bahilija, Allah bio zadovoljan njime, prenosi se da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Ja garantujem kuću na periferiji Dženneta onome ko ostavi raspravu, pa makar bio u pravu, kuću u sredini Dženneta onome ko ostavi laž pa makar i u šali, i kuću u najvišem dijelu Dženneta onome ko uljepša svoj ahlak.“ (Bilježi Ebu Davud, Albani kaže da je dobar u knjizi “Sahihul Džami“) Dakle najiskreniji, Poslanik, alejhis-selam, daje obećanje i garantuje prvi stepen Dženneta onome ko ostavi raspravu, makar istina bila na njegovoj strani, jer svađa i rasprava vode ka sukobu i cijepanju. Poslanik obećava kuću u sredini Dženneta onome ko ostavi laž u svakoj prilici, pa čak i u šali, i kuću u najvišem dijelu Dženneta onome ko ima lijep ahlak.

Onaj koji radi svako dobro

Od Fadale ibn Abujda, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Ja garantujem kuću na periferiji Dženneta onome ko povjeruje u mene i primi islam, kuću u sredini Dženneta, i kuću u najvišem dijelu Dženneta. Onaj koji tako postupi, neće ostaviti dobro a da ga neće uraditi, a zlo će bježati od njega, i umrijet će gdje on želi da umre.” (Bilježi Ebu Davud, Albani kaže da je dobar u knjizi Sahihul Džami`a) Plemeniti Poslanik, milost svim svjetovima, po svjedočenju Gospodara svih svjetova: “Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv” (prijevod značenja Et-Tevbe, 128), jamči džennetske kuće onome ko povjeruje u njega i pokori se Allahu Uzvišenom, iskreno se bori na Allahovom putu životom i imetkom, shodno svojim mogućnostima. Fadale ibn Ubejd, radijallahu anhu, kaže da je Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Mudžahid je onaj ko se bori sam sa sobom u ime Allaha.“ (Bilježi Tirmizi, Albani kaže da je sahih u knjizi Sahihul Džami` a) Poslanik garantuje kuću u uzvišenom dijelu Dženneta onome ko učini hidžru Allahu, činjenjem dobrih djela i ostavljanjem loših. Abdullah ibn Amr, radijallahu anhu, prenosi da Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Muhadžir je onaj koji ostavi ono što je Allah zabranio.“ (Buhari) Onome ko tako postupi neće se nijedna vrata dobra otvoriti a da na njih neće ući sa potpunom iskrenosti.

Gradnja mesdžida – džamije

Od Osmana, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Ko sagradi radi Allaha mesdžid, želeći Njegovo lice, Allah će njemu sagraditi kuću u Džennetu.“ (Muslim) Od Džabira, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Ko sagradi džamiju na dunjaluku, makar kao gnijezdo ptice, ili manje od toga,Allah će njemu sagraditi kuću u Džennetu.“ (Bilježi Ibn Madže, Albani kaže da je sahih u knjizi Sahihul Džami` a) Poslanikove riječi: “...makar kao gnijezdo ptice“, većina učenjaka tumači kao simbolično, jer to je mjesto na koje ptica stavlja jaje i na njemu leži, pa tako nije dovoljno veliko za obavljanje namaza. (Fethul-bari, 1/649.) O ti koga je Allah počastio imetkom, ne škrtari i gradi mesdžide (džamije) kako bi zaradio nagradu na ovom i onom svijetu, zbog toga će ti Allah upisati na vagi dobrih djela od svakog onog ko klanja u tom mesdžidu i počastiti tako što će ti izgraditi kuću u Džennetu. Zar ne želiš kuću u Džennetu? Kuće na ovom svijetu su od gline, kamena, željeza i drveta, i ako se ne čistite, zatrpat će se smećem i propasti velikom brzinom, postati zemlja iz koje stanovnici bježe, na kojoj naraste korov i kojoj se ime zaboravi. Pa gdje si ti u odnosu na vječnu kuću, visoke dvorce, gdje će plodovi biti nadohvat ruke, uzastopno veselje, čije su cigle od zlata i srebra i gdje se nikada neće umoriti.

Popunjavanje mjesta u saffu

Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Ko popuni prazno mjestu u saffu, Allah će ga zbog toga uzdići za stepen i sagradit će mu kuću u Džennetu.“ (Bilježi Tabarani , hadis je sahih li gajrihi) Korak kojim se zatvori mjesto u saffu je najveličanstveniji korak, za koji slijedi najveća nagrada – stepen u Džennetu i kuća u Džennetu.

Klanjanje potvrđenih sunneta

Od Amra ibn Enesa prenosi se da je rekao: “Govorio mi je Anbese ibn Ebi Sufjan na samrtnoj postelji da je čuo od Ummu Habibe da kaže da je čula od Allahovog Poslanika, alejhis-selam: ‘Ko klanja dvanaest rekata u toku dana i noći, bit će mu sagrađena zbog toga kuća u Džennetu.’ Zatim Habiba kaže: ‘Otkako sam to čula od Poslanika, alejhis-selam, nikada ih nisam izostavila.’“ Također, Anbese ibn Ebi Sufjan kaže: “Otkako sam to čuo od Ummu Habibe, nikada ih nisam ostavio.’ Amr ibn Evs kaže: “Otkako sam to čuo od Ibn Anbesa, nikada ih nisam ostavio.” (Muslim, 728) Kada su ashabi čuli ovaj hadis, nisu ostavili postupanje po njemu, a šta ćeš reći ti kada čuješ ovaj hadis!?

Kada se klanjaju potvrđeni sunneti? Od Ummu Habibe, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “Rekao je Allahov Poslanik, alejhis-selam: 'Ko klanja dvanaest rekata u toku dana i noći, bit će mu sagrađena zbog toga kuća u Džennetu; četiri prije podne, dva poslije podne, dva poslije akšama, dva poslije jacije i dva prije sabaha.'“ (Bilježi Ibn Madže, hadis je sahih)

Duha-namaz

Od Ebu Musaa, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Ko klanja četiri rekata (duha) prije četiri (podne), bit će mu sagrađena kuća u Džennetu.“ (Bilježi Tabarani, hadis je hasen) Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je Poslanik, alejhis-selam rekao: “Doista je čovjek, sin Ademov, stvoren od tri stotine i šezdeset dijelova, pa ko spomene Allaha i kaže: la ilahe illallah, subhanallah, estagfirullah, skloni kamen, granu ili kost sa puta, naredi dobro i zabrani zlo toliko puta, bit će tog dana spašen od Vatre.“ (Muslim, 1007) U predaji od Ebu Zerra stoji: “...a sve to zamjenjuje klanjanje dva rekata duha-namaza.“ (Muslim, 720)

Ibn Usejmin, rahimehullah, kaže: “Riječi: ...a sve to zamjenjuje...’, znače: zamjena za sve to su dva rekata duha-namaza, ovo je velika blagodat, za svaki dio tijela se traži sadaka, a tebi je dovoljno da obaviš dva rekata duha-namaza, i ovo upućuje na to da čovjek mora da ih obavlja bio kod kuće ili na putu. Čovjek bi trebao da svoj život okonča dobrim djelima, jer će u smrtnom trenutku žaliti ako svoje vrijeme nije trošio u približavanju Allahu Uzvišenom. Svaki trenutak u kojem se ne približiš Allahu, subhanehu ve te‘ala, to je gubitak.“ (Šerh Rijadus-salihin)

Posjeta bolesnika

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Ko obiđe bolesnika ili posjeti brata u ime Allaha, kaže glasnik: 'Lijep li si ti i lijepa je tvoj hod, nastanio si kuću u Džennetu.’“ (Bilježi Tirmizi, hadis je hasen) Poslanik, alejhis-selam, kaže: “Musliman koji posjeti svoga brata ne prestaje biti u džennetskim plodovima sve dok se ne vrati.” (Muslim)

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova!