Menu

"Gdje je Allah" - Vehabijska zabluda ili vjerovanje pravih muslimana (Odgovor na laži i potvore Samija Džeke)

Tema AkidaČitanje 19 minuta
Zahvala pripada Uzvišenom Allahu onako kako Mu dolikuje da hvaljen bude, On je taj koji posjeduje najuzvišenija svojstva i najljepša imena i niko mu ravan nije. Salavat i Selam donosimo na Allahovog miljenika i odabranika Muhammeda, koji je opisao svoga Gospodara najboljim opisima i najveličanstvenim atributima, na njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe.
Allah, dželle še'nuh, rekao je: "Ti idi pravim putem, kao što ti je naređeno, i nek tako postupe i vjernici koji su uz tebe, i objesni ne budite, jer On dobro vidi ono što radite. I ne držite stranu onih koji nepravedno postupaju, pa da vas vatra prži; vi nemate drugih zaštitnika osim Allaha, inače, nema vam pomoći!" (Prijevod značenja, Hud, 12-13)

Doista je odbrana i zaštita čistog islamskog vjerovanja od zabludjelih novotara koji ga pokušavaju iskriviti i pokvariti jedna od najboljih vrsta borbe na Allahovom, azze ve dželle, putu. Suprostavljanje zabludama i razotkrivanje devijacija je vjerska obaveza islamskih učenjaka i stjecatelja znanja kako ne bi ostavili prostora pokvarenjacima da se izigravaju sa vjerom i njenim uzvišenim temeljima.

Jedan od takvih novotara, koji želi laž učiniti istinom a istinu laži, je samozvani "Spec. islamskog prava" Sami Džeko iz Prijepolja, koji je svoje akademsko znanje stekao u Damasku pred nekolicinom najeminentnih istomišljenika. Spomenuti "specijalista" ne žali za vremenom niti bira metode u iskazivanju neprijateljstva i širenju mržnje prema sljedbenicima Selefa, ili tzv. Vehabijama, pod plaštom borbe protiv tzv. "antropomorfista". Zadnje što smo doživili je da se na tom putu potpomogao i poznatim antiislamističkim političkim magazinom 60 minuta, u sjeni islamofobičnog medijskog organa FTV-a, ispunjenog mržnjom svega što podsjeća na Islam i muslimane. Zadnji potez Džeke jasno nam pokazuje do kojih granica je spreman da se spusti i kojim metodama je spreman da se služi u svojim pokvarenim nakanama. Da je Sami Džeko, kojim slučajem, imao malo više razuma dokučio bi da je za ono što radi, čak i da je istina, izabrao pogrešno vrijeme i mjesto, a šta onda reći kada je u pitanju propagiranje zablude. 

Jadna u nizu zabluda u koje poziva ovaj novotar je negiranje da je Allah, azze ve dželle, istinski uzvišen iznad svih svojih stvorenja, nad svojim plemenitim prijestolom Aršom, koji je iznad sedam nebesa i najveće Allahovo stvorenje. Džeko, Allah ga uputio, tvrdi kako je pogrešno ograničavati Allaha vremenom i prostorom, što po njemu rade Selefije, i da je to vjerovanje, samo po sebi, nevjerstvo, jer u sebi sadrži omaložavanje Allaha, dželle še'nuh. Ali, istina je da je vjerovanje u koje pozivaju Sami Džeko i njemu slični preče da bude nevjerstvo po istom pravilu. Njihovo vjerovanje se u osnovi svodi na dva ubjeđenja. Prvo, da je Allah, azze ve dželle, na svakom mjestu - što je bez imalo sumnje omaložavanje Allaha jer podrazmjeva da je Allah, neka je uzvišen, na mjestima nečistoće i u stvorenjima kao svinja, pas i sl.. Drugo, da Allaha ne ograničava prostor, tj. pogrešno je reći da je na nekom mjestu - što je još gore od prethodnog, jer podrazumjeva negiranje Allahovog postojanja. Onaj koji nije gore, niti dole, niti ljevo, niti desto, niti vani, niti unutra je onaj koji u osnovi i ne postoji, da nas Allah sačuva zablude.  

Bitno je napomenuti da je od univerzalnih temelja islamskog vjerovanja, po pitanju kojih su složni svi islamski učenjaci od prvih generacija pa na dalje, obaveza apsolutnog pokoravanja i odazivanja naredbama Uzvišenog Allaha, dželle še'nuh, i Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pod tim se podrazumjeva i vjerovanje, čvrsta ubjeđenost i potvrđivanje svega o čemu smo obavješteni putem objave.

Od stvari kojima je Uzvišeni Allah posvetio mnogo pažnje u svojoj Plemenitoj knjizi i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u sunnetu je spomen Allahovih lijepih imena i uzvišenih atributa. Allahu, azze ve dželle, pripada potpuna savršenost i veličanstvenost u svakom pogledu, i On je uzvišen od svakog vida manjkavosti. Svako svojstvo kojim je, dželle še'nuh, Sebe opisao i kojim ga je opisao Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obaveza je pritvrditi i u njega vjerovati onako kako to dolikuje Allahovoj uzvišenosti i veličanstvenosti. U to vjerujemo kao što u svojoj vanjštini upućuje, bez promjene i iskrivljavanja njegovog značenja, ali uz potpuno ubjeđenje da Allahu niko ravan i sličan nije i da Allahova svojstva nisu kao svojstva Njegovih stvorenja.

Značenje dotičnog svojstva je poznato, kada se pripiše Allahu pripisuje se onako kako dolikuje Njegovoj veličanstvenosti i njegova kakvoća je nama nepoznata, a kada se pripiše stvorenju pripisuje se onako kako dolikuje njegovoj manjkavosti. Na taj način kategorički se odbacuje potvora novotara da sljedbenici Selefa oponašaju Allaha sa Njegovim stvorenjima.

Vjerovanje Ehli-sunneta je da se Allahu, azze ve dželle, detaljno pritvrđuju svojstva i osobine kojima se opisao u Svojoj Plemenitoj knjizi i na jeziku Svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Isto tako, obaveza je negirati osobine i svojstva koja je Sebi negirao i koja Mu je negirao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ali općenito i bez ulazka u detalje, kao što je došlo u tekstovima. Uzvišeni Allah je pojasnio da govori, vidi, čuje, da ima dvije ruke, da se raduje, da silazi na zemaljsko nebo i td., a općenito je negirao da Mu je neko od stvorenja sličan, da ne zna, da ne vidi, da zaboravlja i sl. Zato je nispravno govoriti da Allah nije tijelo, da ne posjeduje organe, da nije širok ili uzak i sl. od izraza, koje koriste novotarske sekte kao Ešarije i Maturidije, a koji nisu došli u kur'ansko - hadiskim tekstovima, jer u sebi sadrže dvosmislena značenja.

Isto tako, islamski učenjaci od Ehli-sunneta jednoglasni su da Allahova, dželle še'nuh, svojstva imaju određenu kakvoću, ali je ona nama nepoznata. O toj kakvoći nas nije obavjestila objava, niti smo u stanju da vidimo Allaha na dunjaluku pa da spoznamo kakvoću Njegovih svojstava. Također, Uzvišenom Allahu nema neko sličan pa da Ga na osnovu njega, usporedom, opišemo. U isto vrijeme, Uzvišeni Allah nas je obavjestio da ima dvije ruke, prste, lice, sluh, vid, govor i dr. Značenje toga nam je poznato u jeziku i nema sumnje da ruka nije isto što je i vid, ali kakvoća toga i detaljni opis su nam nepoznati. Allahu, dželle še'nuh, pripadaju najpotpunija i najveličanstvenija svojstva i opisi. On je uzvišen i daleko od bilo kojeg vida manjkavosti i niko Mu ravan i sličan nije, kao što kaže: "Niko nije kao On! On sve čuje i sve vidi." (Prijevod značenja, Eš-Šura, 11)

Zabluda u koju poziva Sami Džeko vuče svoje korijene još od davnina. Naime, prvi koji je došao sa zabludom negiranja Allahovih uzvišenih svojstava je čovjek po imenu Dž'ad b. Direhem, kojeg je halifa muslimana Halid El-Kasri, rahimehullah, kao kurban zaklao na dan bajrama 124 god. po H. zato što je rekao da Allah, azze ve dželle, nije uzeo Ibrahima, alejhis-selam, za miljenika i da nije razgovarao sa Musaom, alejhis-selam, negirajući time jasne Kur'anske ajete.

Bilježe Buhari u "Halku ef'alil-ibad" (str. 29-30), Bejheki u "El-esmai ves-sifat" (1/617), Adžurri u "Eš-Šeri'a" (str. 97, 328), Darimi u "Er-Reddu alel-džehmijje" (str. 21), El-Lalekai u "Šerhu usulil-'iatekad" (2/319) i drugi da je se halifa Halid b. Abdullah El-Kasri, rahimehullah, nakon što je na dan Kurban-bajrama održao bajramsku hutbu u Vasitu, obratio ljudima rekavši: "O ljudi, vratite se svojim kućama i prinosite svoje žrtve, neka vam ih Allah ukabuli, a ja ću, doista, kao žrtvu da prinesem Dž'ada b. Direhema jer smatra da Allah, azze ve dželle, nije uzeo Ibrahima, alejhis-selam, za miljenika niti je razgovarao sa Musaom, alejhis-selam. Neka je daleko uzvišen Allah od Dž'adovih riječi." – zatim je sišao sa minbera i zaklao ga. (Sprovođenje šerijatskih kazni je pravo šerijatskog vladara i nemaju pravo pojedinici da ga sprovode po svom nahođenju).

To pokvareno vjerovanje od Dž'ada b. Dirhema preuzeo je njegov učenik Džehm b. Safvan i proširio po islamskom svjetu tako da je njemu pripisano i po njemu je nazvata poznata zabludjela sekta Džehmije. On je posijao veliko zlo u islamskom ummetu, negirao je Allahova imena i svojstva, smatrao da je Kur'an stvoren, da su ljudi prisiljeni kaderom na činjenje dijela i da nemaju slobodne volje, smatrao je da Džennet i Džehennem nisu vječni i da su prolazni i mnoge druge zablude.

Kaže se da je Dž'ad b. Dirhem preuzeo to vjerovanje od Ebana b. Sem'ana, a on od Taluta, a Talut od svoga daidže Lebida b. El-E'asema židova i sihirbaza koji je opsihirio Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. (Vidi: Fetval-Hamevijje, str. 232-235)

Eš'arije i Maturidije iako ne negiraju Allahova, azze ve dželle, svojstva direktno i otvoreno njihovo vjerovanje se na kraju svodi na isto značenje. Glavni povod njihovog nepritvrđivanja Allahovih uzvišenih svojstava je to što smatraju da je onaj koji opisuje Allaha onako kako je došao Njegov opis u tekstovima Kur'ana i sunneta poistovjetio Allaha sa Njegovim stvorenjima. Kada je Allah, azze ve dželle, rekao da ima dvije ruke oni su odmah u svojim razumima preslikali da su Njegove ruke kao i ruke stvorenja, zatim su, želeći da pobjegnu od tog zabranjenog poistovjećivanja, otišli u drugu krajnost i rekli da se pod rukama ne misli na prave ruke nego na moć, snagu, pomoć i sl. I jedna i druga krajnost je pogrešna i zabluda. Istina je srednji put, put Ehli-sunneta, koji su potvrdili da Allah, azze ve dželle, ima dvije prave ruke, koje nisu kao ruke Njegovih stvorenja, jer "Niko nije kao On! (Prijevod značenja, Eš-Šura, 11), nego su onakve kako dolikuju njegovoj savršenosti i veličanstvenosti. Oni koji negiraju da Allah, azze ve dželle, ima ruke opisuju Allaha svojstvima manjkavosti, jer onaj koji ima ruke je potpuniji od onog koji ih nema. I to je zlatno pravilo koje sljedbenici menhedža Ehli-sunneta primjenjuju kada su u pitanju sva Allahova uzvišena svojstva i atributi spomenuti u tekstovima objave. 

Nepobrojni dokazi iz Kur'ana i sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jasno i nedvosmisleno ukazuju da je Naš gospodar, Allah, dželle še'nuh, daleko uzvišen iznad Svojih robova i općenito svih stvorenja.

Uzvišeni, nakon što je stvorio sedam nebesa i Zemlju, uzvisio je se nad Aršom, koji je Njegov prijestol i najveće stvorenje, iz mudrosti koju je želio a ne radi potrebe za tim. Allah, azze ve dželle, je bio i uvjek će biti uzvišen iznad svih Svojih stvorenja istinski, Svojim bićem, gospodarstvom i veličanjem u srcima vjernika.

Iako sljedbenici zablude negiraju da je Allah, azze ve dželle, Svojim bićem daleko uzvišen nad svim stvorenjima, na to vjerovanje, pored kur'ansko - hadiskih tekstova, upućuje i zdrav razum, ali za one koji ga nisu izopačili raznim filozofskim i novotarskim zabludama.

Allah, subhanehu ve te'ala, na mnogo mjesta u Kur'anu općenito nas obavještava da je Uzvišen, pa kaže: "Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onoga kako Ga oni opisuju!" (Prijevod značenja, El-En'am, 100) "On zna nevidljivi i vidljivi svijet, On je Veličanstveni i Uzvišeni." (Prijevod značenja, Er-R'ad, 9) "Neka je hvaljen On i vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim!" (Prijevod značenja, Junus, 18) "Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onoga što oni govore!" (Prijevod značenja, El-Isra, 43) "To je zato što Allah – postoji, a oni koje oni, pored Allaha, dozivaju – ne postoje, i zato što je Allah uzvišen i velik." (Prijevod značenja, El-Hadždž, 62)

Zatim, u sedam kur'anskih ajeta, dželle še'nuh, nas je obavjestio da je se uzvisio iznad Arša, pa kaže: "Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i Zemlju u šest dana stvorio, a onda se uzvisio iznad Arša; On tamom noći prekriva dan, koji ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde se pokoravaju Njegovoj naredbi. Samo On stvara i upravlja! Uzvišen neka je Allah, Gospodar svjetova!" (Prijevod značenja, El-E'araf, 54) "Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i Zemlju za šest dana stvorio, a onda se uzvisio nad Aršom." (Prijevod značenja, Junus, 3) "Allah je nebesa, vidite ih, bez stubova podigao, i onda se iznad Arša uzvisio..." (Prijevod značenja, Er-R'ad, 2) "Milostivi, nad Aršom se uzvisio." (Prijevod značenja, Ta-Ha, 5) "...koji je za šest dana nebesa i Zemlju i ono što je među njima stvorio, a onda se iznad Arša uzvisio; On je Milostivi i upitaj o Njemu onoga koji zna." (Prijevod značenja, El-Furkan, 59) "Allah je nebesa i Zemlju i ono što je između njih u šest dana stvorio, a onda se nad Aršom uzvisio; vi, osim Njega, ni zaštitinika ni posrednika nemate, pa zašto se ne urazumite?" (Prijevod značenja, Es-Sedžde, 4) "U šest dana On je nebesa i Zemlju stvorio, i onda se nad Aršom uzvisio..." (Prijevod značenja, El-Hadid, 4)

Na drugom mjestu Uzvišeni nas obavještava da se određene stvari k njemu uzdižu, kao dobra djela, meleki, Isa, alejhis-selam i dr., pa kaže "Ako neko želi ponos, pa – u Allaha je sav ponos! K Njemu se dižu lijepe riječi, i dobro djelo On uzdiže i prima." (Prijevod značenja, Fatir, 10) "I kada Allah reče: 'O Isa, dušu će ti uzeti i k Sebi te uzdignuti i spasiću te od nevjernika..." (Prijevod značenja, Alu Imran, 55) "On upravlja svima, od neba do Zemlje, a onda se sve to Njemu uzdiže u danu koji, prema vašem računanju vremena, hiljadu godina traje." (Prijevod značenja, Es-Sedžde, 5) "... k Njemu se penju meleki i Džibril u danu koji pedeset hiljada godina traje." (Prijevod značenja, El-Me'aridž, 4)

Ebu Musa El-Eš'ari, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "... Njemu se dižu djela počinjena u noći prije dijela počinjenih u danu i djela počinjena u danu prije dijela počinjenih u noći." Bilježi ga Muslim (1/161-162).

Zatim nas, azze ve dželle, obavještava da je On na nebesima i iznad stvorenja, pa kaže: "Jeste li sigurni da vas Onaj koji je na nebesima neće u zemlju utjerati, kad se ona počne iznenada tresti?" (Prijevod značenja, El-Mulk, 16) "Allahu se klanja sve živo na nebesima i na Zemlji, u prvom redu meleki, i oni se ne ohole, boje se gospodara svoga koji je iznad njih, i čine ono što im se naredi." (Prijevod značenja, En-Nehl, 49-50)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao je jednom prilikom robinju: "Gdje je Allah?" - a ona je odgovorila: "Na nebesima!" Zatim je upitao: "A ko sam ja?" Rekla je: "Allahov Poslanik!" Nakon toga Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče njenom vlasniku: "Oslobodi je od robstva, jer je ona, doista, prava vjernica." Hadis su zabilježili imam Muslim (1227) i drugi.

Kada je jedan od ljudi optužio Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, za neravnopravnu raspodjelu imetka, on je na to odgovorio: "Zar u mene nemate povjerenja a ja sam povjerenik Onoga koji je na nebesima?!" Bilježe ga Buhari (4094) i Muslim (2500).

Na mnogo mjesta u Kur'anu Allah, Uzvišeni, spominje da nam je spustio Knjigu, a spuštanje ne biva osim sa uzvišenja. Allah, azze ve dželle, rekao je: " Knjigu ti spušta Allah, Silni i Mudri!" (Prijevod značenja, Ez-Zumer, 1) " Reci: 'Od Gospodara tvoga spušta ga melek Džibrili kao istinu, da još više učvrsti vjernike u vjerovanju, i da bude putokaz i radosna vijest svim muslimanima.'" (Prijevod značenja, En-Nehl, 102)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: "Naš Gospodar, tebareke ve te'ala, svake noći se spušta na zemaljsko nebo kada nastupi zadnja trećina noći i govori: 'Ko me doziva pa da mu se odazovem? Ko traži od mene pa da mu udovoljim? Ko moli za oprosta pa da mu oprostim?'" Bilježe ga Buhari (1140) i Muslim (758). Allah, azze ve dželle, se spušta svake noći onako kako dolikuje njemu, Uzvišenom, i to ne znači da nešto od Njegovih stvorenja biva iznad njega kada se spusti, naprotiv, spušta se a u isto vrijeme je uzvišen iznad svih stvorenja.

Bjedno li je vjerovanje onih od kojih je Faraon, Allah ga prokleo, bolje razumjeo vjerovanje Allahovih poslanika, alejhimus-selam, izrugivajući se sa Musaom, alejhis-selam, koji ga je obavjestio da je Allah, azze ve dželle, na nebesima. Uzvišeni, prenoseći taj događaj, kaže: "'O Hamane,' - reče faraon – 'sagradi mi jedan toranj ne bih li stigao da staza, staza nebeskih, ne bih li se popeo do Musaova Boga, a ja smatram da je on, zaista, lažac.'" (Prijevod značenja, El-Mu'min, 36-37)

Neka je veličanstven i daleko uzvišen naš Gospodar od zabludjelih vjerovanja koja govore da je utjelovljen u Svojim stvorenjima i prisutan bićem na svakom mjestu. "... a onaj kome Allah ne da svjetlo neće svjetla ni imati." (Prijevod značenja, En-Nur, 40)

Nastaviće se inšallahu te'ala!

Medina, 18. 05. 1433 god. po H.