Menu

Allahovo lijepo ime El-‘Afuvv

Tema AkidaČitanje 13 minuta

El-‘afv ima značenje davanja koje je popraćeno zadovoljstvom bez prethodnog zahtjeva i molbe za tim. Naprimjer, kaže se: “Dao sam mu iz svoga imetka ‘afven”, što znači: “Dao sam mu iz svog lijepog imetka, drage duše, s punim zadovoljstvom, ne čekajući da to zatraži od mene.” Ovo značenje spominje se u 219. ajetu sure El-Bekara: “I pitaju te šta da udjeljuju. Reci: ‘El-‘afv’”, tj. reci im da udjeljuju iz svoga lijepog imetka i drage duše, i da ne čekaju da se to zatraži od njih. El-‘afv ima značenje brisanja, prekrivanja, odnosno uklanjanja u cijelosti svakog traga. Dakle, riječ el-‘afv ima značenje brisanja i uklanjanja svih tragova, zadovoljstva i davanja bez zahtjeva za svim tim. Hattabi, rahimehullahu te‘ala, rekao je: “El-‘Afv ima značenje opraštanja grijeha i nekažnjavanja grješnika.” (Še’nud-dua, 90) Zedždžadž, rahimehullahu te‘ala, rekao je: “Uzvišeni Allah je El-‘Afuvv, tj. Onaj koji prelazi preko grijeha i ostavlja kaznu za njih.” (Tefsirul-Esmai, 62)


El-‘Afuvv je jedno od Allahovih lijepih imena koje se spominje na pet mjesta u Kur’anu. Od tih pet mjesta jedanput se spominje uz Allahovo lijepo ime El-Kadir (Svemogući), a to je u 149. ajetu sure En-Nisa. Počesto na dunjaluku ljudi jedni drugima opraštaju i prelaze preko učinjenih grešaka jer nisu u mogućnosti da ostvare svoje pravo, nisu u mogućnosti da kazne drugu stranu i sl. Međutim, Uzvišeni Allah je El-Kadir, Svemogući, može da učini što je Njemu volja i niko Mu se u Njegovoj volji i odluci ne može suprotstaviti, ali Uzvišeni Allah ipak oprašta. I preostala četiri puta ime El-‘Afuvv spominje se uz Allahovo lijepo ime El-Gafur – Onaj koji mnogo prašta: u 43. i 99. ajetu sure En-Nisa, 60. ajetu sure El-Hadždž, i 2. ajetu sure El-Mudžadela. Uzvišeni Allah u 149. ajetu sure En-Nisa kaže: “Bilo da vi dobro djelo javno učinite ili ga sakrijete ili nepravdu oprostite – pa, Allah mnogo prašta i sve može.” (En-Nisa, 149) U 60. ajetu sure El-Hadždž kaže: “Eto tako! A onome ko istom mjerom uzvrati za učinjeno zlo, i kome opet nepravda bude učinjena, Allah će, sigurno, pomoći. Allah je onaj koji grijehe poništava i koji ih prašta.” (El-Hadždž, 60)

Značenje imena El-‘Afuvv

Riječ el-‘afv u arapskom jeziku ima više značenja.

● El-‘afv ima značenje davanja koje je popraćeno zadovoljstvom bez prethodnog zahtjeva i molbe za tim. Naprimjer, kaže se: “Dao sam mu iz svoga imetka ‘afven”, što znači: “Dao sam mu iz svog lijepog imetka, drage duše, s punim zadovoljstvom, ne čekajući da to zatraži od mene.” Ovo značenje spominje se u 219. ajetu sure El-Bekara: “I pitaju te šta da udjeljuju. Reci: ‘El-‘afv’”, tj. reci im da udjeljuju iz svoga lijepog imetka i drage duše, i da ne čekaju da se to zatraži od njih.

● El-‘afv ima značenje brisanja, prekrivanja, odnosno uklanjanja u cijelosti svakog traga. Dakle, riječ el-‘afv ima značenje brisanja i uklanjanja svih tragova, zadovoljstva i davanja bez zahtjeva za svim tim. Hattabi, rahimehullahu te‘ala, rekao je: “El-‘Afv ima značenje opraštanja grijeha i nekažnjavanja grješnika.” (Še’nud-dua, 90) Zedždžadž, rahimehullahu te‘ala, rekao je: “Uzvišeni Allah je El-‘Afuvv, tj. Onaj koji prelazi preko grijeha i ostavlja kaznu za njih.” (Tefsirul-Esmai, 62)

Na osnovu navedenih značenja riječi el-‘afv možemo da dođemo i do značenja Allahovog lijepog imena El-‘Afuvv. El-‘Afuvv je Allah, subhanehu ve te‘ala, koji prelazi preko loših djela Svojim robovima i briše im grijehe u cijelosti, zatim biva zadovoljan njima, nakon čega im daje da uživaju u Njegovim džennetima.

Allahovo lijepo ime El-‘Afuvv slično je lijepom imenu El-Gafur, s tim da ima jače značenje, jer Allahovo lijepo ime El-Gafur ima značenje Onoga koji prekriva grijehe, dok lijepo ime El-‘Afuvv ukazuje na Onoga koji briše grijehe, a brisanje je svakako bolje od prekrivanja. (El-Maksadul-esna, 1/140)

Osobina brisanja grijeha, kada je riječ o Uzvišenom Allahu, ima značenje brisanja posljedica grijeha u cijelosti, tj. grijesi se brišu sa listova plemenitih meleka i za njih čovjek se neće biti pitan niti obračunavan na Sudnjem danu, štaviše, Uzvišeni Allah daje da se ti grijesi izbrišu i iz vjerničkih srca kako ne bi osjećali tegobu prilikom sjećanja na njih, a mjesto svakog grijeha zauzima dobro djelo. (El-Minhadžul-esna, 2/760)

Uzvišeni Allah kaže: “To su oni kojima će Allah loša djela zamijeniti dobrim!” (El-Furkan, 70)

Allahovo lijepo ime El-‘Afuvv u našim životima

● Zalažimo se da postignemo Allahovo zadovoljstvo, tražimo oprosta za svoje grijehe, molimo Uzvišenog Allaha da nam prijeđe preko njih, približavajmo se svome Gospodaru traženjem utočišta u Njegovom zadovoljstvu od Njegove srdžbe, u Njegovom oprostu od Njegove kazne. Alija b. Ebu Talib, radijallahu anhu, pripovijeda da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u dovi govorio: “Allahu moj, doista Ti se ja utječem Tvojim zadovoljstvom od Tvoje srdžbe, i utječem Ti se Tvojim oprostom od Tvoje kazne, i utječem Ti se Tobom od Tebe! Ja nisam u mogućnosti da Te pohvalim onako kako si sam Sebe pohvalio!” (Tirmizi, Albani ga je ocijenio vjerodostojnim) U hadisu Aiše, radijallahu anha, bilježi se da je rekla: “Jedne večeri nisam našla Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pored sebe u postelji, pa sam ga potražila rukom i moja je ruka pala na njegove tabane, bio je na sedždi i govorio je: ‘Allahu moj, doista Ti se ja utječem Tvojim zadovoljstvom od Tvoje srdžbe, i utječem Ti se Tvojim oprostom od Tvoje kazne, i utječem Ti se Tobom od Tebe! Ja nisam u mogućnosti da Te pohvalim onako kako si sam Sebe pohvalio!’” (Muslim)

● Dovimo mnogo Uzvišenom Allahu s imenom El-‘Afuvv. Molimo Uzvišenog Allaha za zdravlje srca i zdravlje tijela, tj. čistoću od grijeha i svega drugog nakon toga. Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, rekao je: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ne bi osvanuo i omrknuo, a da ne bi proučio dovu: ‘Allahu moj, ja Te molim za zdravlje na dunjaluku i ahiretu! Allahu moj, ja Te molim za oprost, za zdravlje u mojoj vjeri i mome dunjaluku, mojoj porodici i mome imetku! Allahu moj, prekrij moje sramote i smiri moje osjećaje! Allahu moj, sačuvaj me ispred mene i iza mene, s moje desne i moje lijeve strane, i iznad mene! I molim Te da ne budem savladan ispod sebe!” (Ibn Madža, br. 3871. Albani ga je ocijenio vjerodostojnim) U Noći kadra naročito se obraćajmo se svome Gospodaru ovim imenom. Aiša, radijallahu anha, upitala je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov Poslaniče, kada bih znala u kojoj je noći Noć kadra, koju bih dovu učila u toj noći?” Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori joj: “Reci: ‘Allahumme inneke ‘Afuvvun, tuhibbul-‘afve, fa‘fu anni! – Allahu moj, doista si ti El-‘Afuvv, voliš opraštanje pa mi oprosti!’” (Ibn Madža, br. 3850. Albani ga je ocijenio vjerodostojnim)

● Pokajmo se za svoje grijehe, puno tražimo oprosta za njih i činimo dobra djela. Onaj koji bude često tražio oprosta za svoje grijehe, kajao se za njih i dobra djela činio, Allah će mu grijehe sigurno oprostiti i pobrisati. Kaže Uzvišeni Allah: “I reci: ‘O Moji robovi, vi koji ste se prema sebi ogriješili i svaku granicu zla prešli, ne gubite nadu u Allahovu milost, uistinu, Allah oprašta sve grijehe jer je On Onaj koji mnogo prašta i koji je milostiv.’” (Ez-Zumer, 53)

● Oprosti drugima kako bi i tebi bilo oprošteno. Uzvišeni Allah podstiče nas da praštamo ljudima, prelazimo preko njihovih pogrešaka i prihvatamo njihove isprike. Ebu Bekr, radijallahu anhu, pomagao je svoga rođaka Mistaha b. Esasu. Međutim, kada je Mistah zajedno s licemjerima Medine učestvovao u širenju potvore na Aišu, radijallahu anha, nakon što je Uzvišeni Allah potvrdio njenu čistoću, Ebu Bekr se zarekao da više neće pomagati Mistaha. Nakon toga, Uzvišeni Allah je objavio: Neka se čestiti i imućni među vama ne zaklinju da više neće pomagati rođake i siromahe, i one koji su na Allahovom putu rodni kraj svoj napustili; neka im oproste i ne zamjere! Zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti? A Allah prašta i samilostan je.” (En-Nur, 22) Aiša, radijallahu anha, opisujući Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovo ponašanje, rekla je: “Nije bio razvratan, niti je govorio proste riječi, svoj glas ne bi dizao po pijacama i na zlo ne bi uzvraćao zlim, već je praštao i prelazio preko učinjenog mu zla.“ (Tirmizi, br. 2016; Ibn Hibban, br. 6443. Albani ga je ocijenio vjerodostojnim kao i šejh Mukbil el-Vadii u djelu Es-Sahihul-Musned, br. 1592)

● Oprosti prezaduženom dug ili mu ga odgodi na duže vrijeme. Oprosti drugome ne bi li i Uzvišeni Allah prešao preko tvojih grijeha i oprostio ti ih, pa čak ih i pobrisao i ne pitao te uopće na Sudnjem danu za njih. Huzejfa, radijallahu anhu, prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Na Sudnjem danu pred Allaha će biti doveden čovjek kojem je Allah dao veliki imetak na dunjaluku, pa će ga Allah upitati: ‘Šta si radio na dunjaluku?’ A Allahu niko ništa neće moći skriti. Čovjek će odgovoriti: ‘Gospodaru, Ti si mi podario imetak pa sam njime trgovao s ljudima, olakšavao sam dužniku i opraštao mu kada bi ostalo još malo od duga da mi vrati, a prezaduženom sam odgađao rok vraćanja duga.’ Allah će reći: ‘Ja sam preči da to učinim! Pređite preko grijeha Moga roba!’” (Muslim, br. 1560)

● Ne čini javno grijehe! Ebu Hurejra, radijallahu anhu, kazuje da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: “Svima iz moga ummeta bit će oprošteno osim onima koji budu javno činili grijehe, a od onih koji javno čine grijehe jeste i čovjek koji navečer učini neko djelo, Allah ga sakrije, a on, kada osvane ujutro, kaže: ‘O ti i ti, ja sam sinoć učinio to i to!’ Zanoćio bi i Allah bi ga prekrio, da bi on taj Allahov zastor ujutro, kada bi osvanuo, otkrio.” (Buhari, br. 6069; Muslim, br. 2990)

Koristi vjerovanja u Allahovo lijepo ime El-‘Afuvv

Od najvećih koristi vjerovanja u Allahovo lijepo ime El-'Afuvv jesu i sljedeće:

● Vjerovanje u Allahovo lijepo ime El-‘Afuvv i življenje u skladu sa zahtjevima ovog imena dovodi do ljubavi Uzvišenog Allaha, pa, ukoliko budeš od onih koji praštaju drugima, znaj da će te Uzvišeni Allah zavoljeti i učiniti te od vjernika s potpunim imanom. Rekao je Uzvišeni Allah: “...i koji praštaju ljudima, a Allah, doista, voli muhsine, vjernike koji pri sebi imaju ihsan, pa iz njega drugima čine dobro!” (Alu Imran, 134)

● Onaj ko bude vjerovao u ovo Allahovo lijepo ime i živio u skladu sa onim što nalaže, on će opraštati drugima na dunjaluku, pa će i njemu biti oprošteno na Sudnjem danu. Rekao je Svevišnji Allah: “...a onaj koji oprosti i popravi, pa njegova nagrada je sigurna kod Allaha a Allah doista ne voli zulumćare.” (Eš-Šura, 40)

● Opraštanje doprinosi bogobojaznosti, skromnosti i poniznosti.

● Opraštanje vjerniku povećava samo ponos. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Udijeljena milostinja nimalo neće umanjiti imetak! I Allah će robu koji prašta drugima sigurno povećati ponos! A ko bude skroman radi Allaha, Allah će ga uzvisiti!” (Muslim, br. 2588)

● Onoga ko bude praštao drugima, ljudi će voljeti, to će biti dokaz njegovog lijepog islama i potpunog imana, dokaz prefinjenog morala, lijepog mišljenja i širokogrudnosti.