Menu

Allahova lijepa imena El-Kahir i El-Kahhar

Tema AkidaČitanje 9 minuta

Allahova lijepa imena jesu i imena El-Kahir i El-Kahhar.

Allahovo lijepo ime El-Kahir spominje se na dva mjesta u Kur’anu: u suri El-En’am, u 18. ajetu: “i jedini On vlada robovima Svojim; On je Mudri i Sveznajući” i u istoj suri u 61. ajetu: “On je Kahir iznad Svojih robova, pa vam šalje čuvare.”

Allahovo lijepo ime El-Kahhar spominje na šest mjesta u Kur’anu:: “Nna Dan kada Zemlja bude zamijenjena drugom zemljom, a i nebesa, i kad svi izađu pred Allaha Jedinoga i Svemoćnoga” (Ibrahim, 48); Reci: Allah je Stvoritelj svega i On je Jedan Jedini, Onaj kojem se sve potčinjava” (Er-Ra’d, 16); “Kome danas pripada vlast? Samo Allahu, Jednom, Jedinom, Onom kojem se sve potčinjava” (El-Mu’min, 16).

U hadisu koji prenosi Aiša, radijallahu anha, navodi se da bi Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi se noću prevrnuo u postelji, učio: “La ilahe illallahul-Vahidul-Kahhar, Rabbus-semavati vel-erdi ve ma bejnehuma, El-Azizul-Gaffar!” (Ibn Hibban, šejh Albani ocijenio ga je vjerodostojnim)


Značenje Allahovih imena El-Kahir i El-Kahhar

Ibn Džerir et-Taberi, rahimehullahu teala, rekao je: “El-Kahir, El-Kahhar je Onaj koji je Sebi sve potčinio, On nad svim ima prevlast i moć pa svim upravlja i sve usmjerava kako On jedini hoće; kada hoće, nekome dâ život, a nekoga usmrti. Ništa Ga ne može savladati niti sebi potčiniti.” (Džamiul-bejan)

Bejheki, rahimehullahu teala, rekao je: “El-Kahhar je Onaj koji potčinjava sva stvorenja onome što On hoće.” (El-I’tikad)

Ibn Esir, rahimehullahu teala, rekao je: “El-Kahir je Onaj koji ima moć nad svim stvorenjima, sve ih je potčinio Sebi.” (Ibn Menzur, Lisanul-Arab)

Ezheri, rahimehullahu teala, rekao je: “Allah je El-Kahir i El-Kahhar, Onaj koji je sva stvorenja potčinio Sebi Svojom snagom i moći pa ih upravlja i usmjerava čemu On hoće, bilo to njima drago ili ne.” (Ibid.)

Hattabi, rahimehullahu teala, rekao je: “El-Kahhar je Onaj koji oholnike koji se uzdižu nad Njegovim stvorenjima potčinjava Sebi tako što ih kažnjava, dok sva stvorenja potčinjava i ima prevlast nad njima tako što im propisuje smrt.” (Bejheki, Esma ves-sifat; Še’nud-dua)

Hulejmi, rahimehullahu teala, rekao je: “El-Kahhar je Allah koji je sve potčinio Sebi, a On nikome nikada nije potčinjen.”

Ibn Kajjim, rahimehullahu teala, rekao je: “El-Kahhar, Onaj kome se sve potčinjava je jedan. Ako bi Mu neko bio sličan, onda Mu ne bi svi bili potčinjeni, a ako su Mu svi potčinjeni, pa kako da Mu neko bude sličan? Zato je El-Kahhar jedan jedini.” (Savaikul-mursele)

I upravo zbog ovoga u svih šest kur’anskih ajeta spominje se Allahovo lijepo ime El-Kahhar uz ime El-Vahid. Za razliku od dunjalučkih vladara koji druge sebi potčinjavaju uz pomoć svojih sljedbenika, službenika i sl., Uzvišeni Allah sam Sebi sve potčinjava, bez ičije pomoći, jer On posjeduje potpunu snagu i potpunu moć, nikoga Mu nema sličnog niti ravnog.

Šejh Sa’di, rahimehullahu teala, rekao je: “El-Kahhar je Allah kojem su svi svjetovi potčinjeni, i zemaljski svjetovi i nebeski svjetovi. Sve mu je potčinjeno zbog Njegove potpune snage i moći.” (Tejsirul-Kerimir-Rahman)

Šta možemo zaklju

čiti?

Allah je El-Kahhar, Onaj koji je Sebi potčinio sve svjetove, sva su stvorenja ponizna pred Njim, pred Njegovom snagom i moći. Zato, Allahov robe:

● Znaj da si ti jedino Allahov rob, pa obožavaj samo svoga Gospodara! On nema Sebi sličnog, a kamoli ravnog, zato ibadet upućuj samo Njemu i nikome drugom, strahuj samo od Allaha i nadaj se samo Njemu. Jer, ti si potčinjen samo Allahu, samo pred Njim moraš biti ponizan. Iz okvira Njegove snage i moći ne možeš izaći ni jedan tren. Zato stalno sebi govori: “Ja sam rob potreban Allaha, ponizan pred Njim, pod Njegovom moći i snagom, i meni nema spasa niti uspjeha osim u pokornosti Njemu i ostavljanja grijeha, meni nema spasa niti utočišta osim kod Allaha.”

Sebe potčini Allahu istigfarom i tevbom, traženjem oprosta od svoga Gospodara i stalnim kajanjem i povratkom Njemu.

Šejtanska došaptavanja u pogledu Allaha i Njegove vjere odagnaj od sebe tako što ćeš tražiti utočište i zaštitu kod Uzvišenog Allaha, Onoga kome se sve potčinjava.

Sumnje i nejasnoće odagnaj traženjem šerijatskog znanja i čvrstim ubjeđenjem.

● Osloni se na Allaha, koji je El-Kahhar. Svaku svoju situaciju prepusti Njemu. Znaj da si i ti, kao i sva stvorenja, u Njegovoj vlasti, svi smo mi potčinjeni njemu, pa ne strahuj od stvorenja, već strahuj samo od Allaha. Niko ti od stvorenja ne može nauditi, osim onoliko koliko ti je Allah odredio, zato se osloni i prepusti se svome Gospodaru. U hadisu Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, navodi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Znaj, kada bi se svi ljudi okupili da ti pomognu u nečemu, ne bi ti pomogli osim onoliko koliko ti je Allah već propisao, a kada bi se okupili da ti nanesu kakvu štetu, ne bi ti naštetili osim onoliko koliko ti je Allah već propisao. Pera su podignuta, a tinta na listovima se osušila.’” (Tirmizi i drugi. Hadis su vjerodostojnim ocijenili: Tirmizi, Albani, dobrim ga je ocijenio Ibn Redžeb el-Hanbeli, dok ga je slabim ocijenio Ukajli. Šejh Abdullah es-Sa’d rekao je: “Što se tiče lanca prenosilaca ovog hadisa, u njemu nema smetnje, ako Allah da. Predanje ima mnoge puteve kojima je preneseno, tako da se njegova vjerodostojnost pojačava.” Ako shvatiš ovo, živjet ćeš u rahatluku, smireno i spokojno.)

● Cijeli svoj život provedi ponizno i skrušeno pred svojim Gospodarom, znajući da si ti potčinjen Njemu, da je On iznad tebe, pa svoje srce okreni Allahu, traži od Njega svako dobro i utječi Mu se od svakog zla. Svoju dušu optuži za manjkavost i nemarnost, a kada te zadese briga i tuga, reci kako se navodi u hadisu Ibn Mesuda, radijallahu anhu: “Allahu moj, ja sam Tvoj rob, sin Tvoga roba, i sin Tvoje robinje, ja sam u Tvojoj vlasti, nada mnom se sprovode Tvoji propisi, i ja sam zadovoljan Tvojom odredbom! Molim Te svakim Tvojim imenom kojim si Sebe nazvao, ili kojem si podučio nekoga od Svojih stvorenja, ili si ga objavio u Svojoj Knjizi, ili ga zadržao kod Sebe, poznatog samo Tebi, molim Te da Kur’an učiniš procvatom moga srca i svjetlom mojih prsa, i načinom otklanjanja moje tuge i odlaskom moje brige!” (Bilježi Ahmed, hadis je sahih) Ako ovo kažeš iz ubjeđenja i iskreno očekujući Allahovu pomoć, znaj da će ti Allah tvoju brigu i tugu zamijeniti radošću, i dati izlaz iz svake tegobe. Zato, obavezno nauči ovu dovu, jer nas je time obavezao i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekavši: “Neophodno je da ovu dovu nauči svaki onaj koji je čuje.”

● Dobro se čuvaj da nekoga od Allahovih robova sebi potčinjavaš, da snagu koju ti je Allah dao da koristiš u pokornosti demonstriraš nad slabima i nemoćnima. Allah je rekao Svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “A što se tiče jetima, na njega glas ne diži” (Ed-Duha, 9), tj. nad njim se ne izdiži, ne potčinjavaj ga sebi. Naprotiv, ako vidiš da je neko bespravno ponižen, potčinjen, da mu se čini nepravda i nasilje, pomozi ga, otkloni nepravdu od njega, kako se navodi u hadisu Enesa, radijallahu anhu, u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Pomozi svoga brata, svejedno bio on nasilnik ili onaj kome se nasilje čini.” Neki čovjek upita: “Allahov Poslaniče, pomoći ću mu ako je nepravda učinjena njemu, ali kako da mu pomognem kada on nepravdu čini?” Poslanik odgovori: “Ako ga spriječiš da počini nasilje, time si mu zaista pomogao.” (Buhari)

Budi skroman i blag prema siromašnim i slabim, suosjećaj se s njima u njihovom stanju, i ne tjeraj ih od sebe. Uzvišeni Allah kaže: “A što se tiče onoga koji traži, ne tjeraj ga.” (Ed-Duha, 10)