Menu

Propis klanja akike za muško dijete

P

Sunnet je da se za muško dijete zakolju dvije akike, da li se te dvije akike moraju zaklati zajedno ili se mogu zaklati u različitim vremenima, naprimjer da se zakolje jedna sedmog dana, a druga nakon mjesec dana?


O

Pohvalno je i od sunneta da se akika, bila jedna ili dvije, zakolje sedmog dana po rođenju djeteta. Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio je:  “Svako novorođenče vezano je za svoju akiku, žrtvuje se za njega sedmi dan, brije mu se glava i nadijeva mu se ime” (Ibn Madža, br. 3165. Hadis je vjerodostojan po ocjeni Albanija.)

Neki učenjaci istaknuli su da, ukoliko se akika ne zakolje sedmi dan, to će se učiniti četrnaesti ili dvadeset prvi dan ili nakon toga u bilo kojem vremenu. Pri tome su se pozvali na predaju u kojoj se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Akika se kolje sedmog, četrnaestog i dvadeset prvog dana” (Taberani fil-Evsat, br. 4882, i Bejheki fil-Kubra, br. 19293). Kazujući o vremenu kada se kolje akika, Ibn Kudama Šemsuddin el-Makdisi kaže: “Ako bi je zaklao prije toga (sedmog, četrnaestog ili dvadeset prvog dana) ili nakon toga, to bi bilo ispravno jer je cilj postignut. Ako pređe dvadeset prvi dan, moguće je da pohvalno vrijeme bude svakih sedam dana, dvadeset osmog, trideset petog dana itd., a moguće je da bude u bilo kojem vremenu, jer je to naknadno izvršavanje obreda...” (Eš-Šerhul-kebir, 9/440). S obzirom na to da je ispravno i validno da se akika zakolje u bilo kojem vremenu, dozvoljeno je i ispravno da se dvije akike zakolju u različitim vremenima, kao naprimjer da se jedna zakolje sedmog dana, a druga nekad kasnije.

Ipak, riječi nekih učenjaka upućuju na to da bi se obje akike trebale zaklati zajedno. U komentaru hadisa: “Za dječaka se žrtvuju dvije identične ovce...” (Ebu Davud, br. 2834, Tirmizi, br. 1514, Ibn Madža, br. 3162. Hadis je hasen sahih po ocjeni Tirmizija), kazano je da su dvije identične ovce one koje su približno jednake u izgledu i životnoj dobi, ili su jednake u tome da zadovoljavaju uvjete kurbana, a kazano je i da se žrtvuju zajedno bez odgađanja klanja druge nakon prve. (Vidjeti: Ibn Hadžer, Fethul-Bari, 9/592)

Dakle, dvije akike u pravilu se kolju zajedno i to je bolje, a ako postoji validan razlog i potreba da se kolju u različitim vremenima, to je također dozvoljeno i ispravno. A Allah najbolje zna!