Menu

Da li se zekatom može pomoći nekome kako bi se oženio?

P

Da li je ispravno da novcem od zekata pomognem jednom mladiću da se oženi? Za ženidbu mu nedostaju materijalna sredstva pa sam mu htio pomoći i ta sredstva namijeniti da budu zekat.


O

Svevišnji Allah imenovao je osam kategorija onih kojima se daje zekat. Rekao je: “Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga skupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovom putu, i putniku. Allah je odredio tako! – A Allah sve zna i mudar je” (Et-Tevba, 60). Onaj kome je potrebno da stupi brak, a nema neophodna materijalna sredstva, spada u kategoriju siromaha ili nevoljnika. Prema tome, ispravno je dati mu zekat, a njemu je dozvoljeno prihvatiti ga. Govoreći o ovom pitanju, šejh Usejmin, rahimehullah, kaže: “Ako bismo sreli čovjeka, koji je u stanju zaraditi i steći koliko mu je dovoljno za hranu, piće i stan, međutim, potrebno mu je i da stupi u brak, a nema dovoljno sredstava za to, da bi bilo dozvoljeno zekatom mu pomoći da se oženi,? Odgovor je: Da, dozvoljeno je zekatom mu pomoći da se oženi i dati mu vrijednost mehra u cijelosti. Ako bi neko prigovorio i kazao: ‘Na osnovu čega je dozvoljeno zekatom pomoći siromaha da se oženi, pa i ako to podrazumijeva da mu se da velika količina novca?’, reći ćemo: Zato što je potreba čovjeka za ženidbom velika, u nekim situacijama može biti poput potrebe za hranom i pićem. Zbog toga su učenjaci kazali: Staratelj koji je dužan nekoga materijalno zbrinuti obavezan je snijeti troškove njegove ženidbe. Ako očevo materijalno stanje dozvoljava, dužan je oženiti sina, ako je sin u potrebi za ženidbom, a ne posjeduje za to neophodna sredstva. Međutim, čuo sam da pojedini očevi, koji su zaboravili u kakvom su stanju bili dok su bili mladi, kada im se sin obrati tražeći da ga pomogne u ženidbi, kaže mu: Oženi se vlastitim znojem! To je haram i zabranjeno ocu, ako je u stanju pomoći mu. Njegov sin će se s njim sporiti na Sudnjem danu, jer ga nije pomogao da se oženi, a mogao je.” (Fetava Erkanil-islam, str. 440–441)

Još je važno napomenuti da se zekat, koji se daje kao pomoć pri ženidbi, daje u iznosu potrebnom za uobičajenu svadbu, bez luksuza i rasipništva.